Inleiding


Beste lezer,

Deze site bevat ergonomische normen en richtlijnen voor een gezonde werkomgeving welke van toepassing zijn binnen ING. Deze requirements zijn met name bedoeld om de samenwerking tussen H&S en Facilitair Management te versterken en invulling te geven aan het principe “first time right”.

Met name Projectleiders, Facility Managers en Beheerders die binnen- of voor ING werkzaam zijn kunnen via deze site zowel bestaande situaties evalueren maar ook inzicht krijgen in de onderwerpen die relevant zijn voor een ver- of nieuwbouw project. Daarnaast kunnen in een vroeg stadium requirements meegenomen worden in het project en digitaal beschikbaar gesteld worden aan derden zoals een architect of aannemer als input voor het programma van eisen. Het is uitsluitend toegestaan deze requirements met derden te delen indien deze in opdracht van/voor ING werken. 

In de gebruikte Projectstructuur die FM Projectleiders hanteren staat het (verplichte) gebruik van deze ING Requirements opgenomen.

De requirements zijn opgesteld door afdeling People Services – Health and Safety (H&S) en gebaseerd op wetgeving, ergonomische normen en richtlijnen. Wijzigingen hierin zal de afdeling H&S regelmatig doorvoeren zodat de inhoud up to date blijft. Door deze requirements digitaal te gebruiken bent u zeker van de actuele stand van zaken.

De beschreven eisen zijn breed toepasbare basiseisen. Het bouwen en/of inrichten van bijvoorbeeld een dealingroom of warroom vereist per definitie een specifiek Programma van Eisen, de requirements daarvoor zijn daarom hier niet opgenomen. Veelal zal het nodig zijn om meer specifieke eisen toe te voegen die van toepassing zijn op uw specifieke situatie. Ook indien er behoefte is aan een verdiepingsslag of wanneer er ontwerpdilemma’s optreden is het aan te raden contact op te nemen met afdeling H&S om tot een volledig functioneel Programma van Eisen te komen voor die betreffende situatie.

“Wat is nu eigenlijk de status van deze Requirements; moet dit echt en hoe hard is dit” ?

Wettelijke zaken zijn verplicht en bindend. Normen zijn niet bindend zoals een wet dit wel is. Vaak wordt er in de wet een algemene bovenliggende eis gegeven en zijn de normen een middel om goede invulling te geven aan die wetgeving. Het is dus zeer raadzaam om aan de normen te voldoen.

De bovenliggende eis op het gebied van Health & Safety is verwoord is artikel 3 van de arbeidsomstandighedenwet: “De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt……” .

Hier staat nogal wat. Het is echter niet heel concreet en er zal op vele manieren invulling aan gegeven kunnen worden. Normen geven wel op concrete manier invulling aan het bovenliggende artikel uit de arbeidsomstandighedenwet. Je kunt dus in ieder geval stellen: als je voldoet aan de normen, toon je aan dat je al het mogelijke doet om aan artikel 3 te voldoen. Als je niet voldoet aan de normen, zal je op vergelijkbare manier als in de normen verwoord is, invulling moeten geven aan de wet. Het is dus zeer aan te raden wel aan de eisen uit de ING requirements te voldoen omdat deze gebaseerd zijn op ergonomische normen en richtlijnen.

Eric Thijs
Hogere Veiligheidskundige en Ergonoom
People Services – Health&Safety
06 22 48 25 33


Gebruik van deze site

Gezonde-werkomgeving-ing.nl is geoptimaliseerd voor desktop gebruik. Houd er rekening mee dat grafische tabellen met meer dan 4 kolommen niet geheel getoond kunnen worden op kleine beeldschermen.